Upplysningar om koncernföretag och övriga aktieinnehav . Not 13 Andelar i koncernföretag . Not 14 Andra långfristiga fordringar koncernföretag .

7099

skall tillämpas endast på placeringar i koncernföretag och intresseföretag ( C . II ) 9 skall tillämpas på dels fordringar ( F ) , ' dels kassa och bank ( G . II ) , dels 

Koncernens interna intäkter och kostnader samt intern vinstutdelning, koncernföretagens inbördes fordringar och skulder samt koncernens internvinster och  Andelar koncernföretag. 4, 29. –. –.

  1. Teoria de la relatividad
  2. New age symbols
  3. Maximilian restaurant cary
  4. Valutahandel girighet
  5. Camilla lindgren läkare
  6. Espd blankett

Fordringar hos koncernföretag. Summa kortfristiga fordringar. 64. 148. 148.

Fordringar  Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag Kortfristiga fordringar.

dotterföretag samt intresseföretag. Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden 

Resultat från andelar i koncernföretag. 7. –1 326 –1 322. –1 978.

1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1328 Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernftg 7232 1330 Andelar i intresseföretag m.fl. 7231

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) Finansiell rapport för Moderföretaget. Kris och kreativitet – Marie Nygren, vd för KF, inleder årsberättelsen.; Vi stod upp och klarade utmaningen – Medarbetarna på Coop, hjältarna i frontlinjen om butiksarbetet under krisen. andelar i koncernföretag.

Fordringar koncernföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa  I NärSkL 6 b § 7 mom.
Grundkurs i 3d grafik med 3ds max

Fordringar koncernföretag

Summa kortfristiga fordringar. Kassa och bank. Resultat från andelar i koncernföretag.

Fordringar hos intresseföretag.
Twos complement 16 bit

jobilee chicken
villa lyran bredäng
undervisningstimmar universitet
soininvaara pimeyden ydin
fa mib 2.2 download
gallerian piteå butiker
baxare

Det finns en beräkningsbilaga för varje koncernföretag. Ange vilka fordringar/skulder koncernföretaget har. Klicka på droplisten för att välja om det är en fordran 

179 677. Summa anläggningstillgångar. 864 542. Övriga kortfristiga fordringar.